مشخصات لازم جهت انتخاب جرثقيل

براي انتخاب جرثقيل و تعيين قيمت آن به يك سري اطلاعات کلي سالن و محل نصب جرثقيل، پارامترهاي مبين کلاس کاري، به انضمام اطلاعاتي همچون سرعت‌هاي حركتي، تجهيزات جانبي مورد تقاضاي مصرف کننده نياز مي‌باشد

.