تعريف مشخصه كلاس كاري جرثقيل

در تاريخ ۱۹۹۵ اتحاديه اروپا قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن کليه سازندگان ماشين آلات ملزم به رعايت ضوابط استانداردهاي ملي و منطقه اي معين گرديدند. مطابق با آن تعيين گروه (کلاس) کاري متناسب با شرايط کارکرد ماشين مربوطه در اولويت قرار گرفت. عطف به استاندارد FEM 9.511 (اتحاديه اروپايي تجهيزات انتقال مواد)  و FEM 1.001 (ويرايش جديد ۱۹۹۸) و ISO وBS.466:1984 وCMAA ، براي بهترين عملكرد اقتصادي در خريد جرثقيل نياز به تعيين كلاس كاري، با لحاظ نمودن شرايط محيطي کارکرد، طيف باربرداري، عوامل ديناميکي مي‌باشد. كلاس كاري تعيين مي‌كند كه براي هدف و كار دلخواه خريدار كدام گروه از جرثقيل‌ها مناسب هستند. هر گونه انتخاب كلاس پايينتر و يا بالاتر از رژيم مورد نياز غير اقتصادي مي‌باشد. زيرا، انتخاب كلاس پايينتر موجب پايين آوردن هزينه خريد مي‌شود ولي هزينه تعمير و نگهداري را بالا مي‌برد. همينطور انتخاب كلاس بالاتر، موجب كاهش هزينه ثانويه مي‌شود، اما هزينه اوليه (خريد) را به طور چشم گيري بالا مي‌برد.