::: اطلاعات تماس با شرکت آیرامکانیک

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، شمال پل سید خندان،
کوی خیرمندی، شماره ۲۱ طبقه ۲

کد پستی: ۱۶۶۱۶۱۵۷۵۳

تلفن: ۲۲۸۹۷۲۹۰ – ۲۲۸۹۲۴۱۰
فکس: ۲۲۸۹۱۴۲۳ – ۲۶۶۰۰۷۴۸

پست الكترونیكی:
info@airamechanic.com
airamechanic@gmail.com

::: Aira Mechanic Contact Info

Address: 2nd Floor, No. 21, Kheirmandi Alley, North of
Sayyed Khandan Bridge, Sharia’ati Ave. Tehran-IRAN.

P.O. BOX: 1661615753

Tel: +98(0)21 22897290-22892410
Fax: +98(0)21 22891423

Email:
info@airamechanic.com
airamechanic@gmail.com

فرم تماس با شرکت آیرا مکانیک

1 + 3 = ?