مراحل ساخت جرثقیل

پروسه ساخت جرثقيل سقفي در فازهاي جداگانه به شرح زير انجام ميگيرد:

۱_ خريد از خارج: بالابر (ترولي) از شرکتهای اروپائی چون Verlinde فرانسه يا Street انگلستان تامين خواهد شد.

۲_ خريد از داخل

 • موتور گيربکسهاي طولي SEW
 • ورق
 • مواد چرخ
 • بلبرينگ
 • اتصالات پيچ و مهره
 • رنگ
 • خط برقرسان طولي و متعلقات (Bus Bar)
 • خط برقرسان عرضي و متعلقات (C-Rail)
 •  کابل
 •  کليد فرمان
 •   ليميت سوييچ

۳_ طراحي و ساخت داخل و نصب

برداشت از سايت
طراحي و تهيه نقشه General Arrangement
اخذ تاييديه نقشه General Arrangement
تهيه نقشه­هاي اجرايي
پل راهرو کلگي چرخ برق برقرسان نصب

 بسياري از کارها به صورت موازي انجام مي­شوند.

  تميزکاري و رنگ آميزي پس از اتمام جوشکاري ها انجام خواهند شد.

پروسه ساخت پل

پروسه ساخت پل
۱ خريد ورق
۲ برشکاري سرد
۳ سرسازي ورقها و پخ کاري مطابق نقشه
۴ تسمه سازي بال بالا و پايين
۵ تسمه سازي جان
۶ جوشکاري هادي جان (چهار پهلو) بر روي بال
۷ تنظيم ديافراگم بر روي بال بالا
۸ مونتاژ جان به ديافراگم ها و بال بالا و مونتاژ به صورت U
۹ مونتاژ بالا پايين بر روي U مونتاژ شده و تشکيل Box پل
۱۰ جوشکاري طولي بال به جان
۱۱ سر سازي پل
۱۲ مونتاژ پل و کلگي و تنظيم دهانه و قطري بودن و لول چرخها
۱۳ جوشکاري تجهيزات جانبي برقرسان و راهرو
۱۴ تميزکاري پل ساخته شده
۱۵ رنگ­آميزي
کنترل کيفيت ابعادي و جوشکاري در تمام مراحل اجرا خواهد شد.

پروسه ساخت راهرو

پروسه ساخت راهرو
۱ ساخت تجهيزات مسير عبور نفرات
۲ ساخت تجهيزات نرده
۳ سوراخکاري و تنظيم اتصالات پيچي
۴ جوشکاري اتصالات رابط به پل
۵ مونتاژ اتصالات پيچي به اتصالات جوشکاري شده
۶ انجام تنظيمات
۷ شماره گذاري قطعات پيچي
۸ دمونتاژ تجهيزات و تميزکاري
۹ رنگ آميزي
کنترل کيفيت ابعادي و جوشکاري در تمام مراحل اجرا خواهد شد.

پروسه ساخت کلگي

پروسه ساخت کلگي
۱ خريد ورق
۲ برشکاري سرد
۳ پخ کاري مطابق نقشه
۶ جوشکاري هادي جان (چهار پهلو) بر روي بال
۷ تنظيم ديافراگم بر روي بال بالا
۸ مونتاژ جان به ديافراگم ها و بال بالا و مونتاژ به صورت U
۹ مونتاژ بالا پايين بر روي U مونتاژ شده و تشکيل Box پل
۱۰ جوشکاري طولي بال به جان
۱۱ سوراخکاري محل چرخ و محل نشيمن فلنج
۱۲ جوشکاري فلنج
۱۳ مونتاژ مجموعه چرخ، شفت و بلبرينگ
۱۴ مونتاژ درپوش کلگي
۱۵ مونتاژ پل و کلگي و تنظيم لول چرخها و کنترل قطري بودن
۱۶ تميزکاري
۱۵ رنگ­آميزي
کنترل کيفيت ابعادي و جوشکاري در تمام مراحل اجرا خواهد شد.

پروسه ساخت چرخ، برق، و ساخت برق رسان

پروسه ساخت چرخ
۱ خريد مواد چرخ بر اساس مشخصات طراحي
۲ تراشکاري
۳ تهيه بلبرينگهاي مورد نياز و مناسب
۴ جوشکاري فلنج چرخ بر روي کلگي
۵ مونتاژ مجموعه چرخ، شفت و بلبرينگ
کنترل کيفيت ابعادي و تلورانسهاي مورد نياز چرخ در تمام مراحل اجرا خواهد شد.

پروسه برق
۱ تهيه تجهيزات مورد نياز تابلو بر اساس تعهدات قراردادي
۲ مونتاژ قطعات بر روي سيني
۳ سيم کشي قطعات و اجراي ملزومات
۴ اجراي ليبل قطعات و شماره سيم ها
۵ مونتاژ سيني درون تابلو
۶ مونتاژ تابلو بر روي پل
۷ دمونتاژ تابلو جهت حمل
کنترل کيفيت و ملزومات برق در تمام مراحل اجرا خواهد شد.

پروسه ساخت برقرسان
۱ ساخت تجهيزات جانبي برقرسان
۲ سوراخکاري هاي مورد نياز
۳ جوشکاري قطعات به سازه پل و کلگي
۴ نصب پايه تابلو
۵ مونتاژ تابلو برق و دمونتاژ آن
۶ تميزکاري و رنگ آميزي
کنترل کيفيت در تمام مراحل اجرا خواهد شد.

نصب

نصب

۱

کنترل لول تيرهاي حمال

۲

کنترل دهانه سالن

۳

نصب ريلهاي طولي

۴

نصب خط برق طولي

۵

مونتاژ پل و کلگي و تنظيم دهانه و …

۶

نصب موتورهاي طولي

۷

نصب C-rail و ساير متعلقات برقرسان عرضي

۸

کابل کشي جرثقيل

۹

نصب جرثقيل با کمک جرثقيل کاميوني

۱۰

نصب بالابر با کمک جرثقيل کاميوني

۱۱

سربندي موتورها و ساير المانهاي کنترلي و قدرتي

۱۲

راه اندازي جرثقيل

۱۳

اجراي تنظيمات نهايي

۱۴

تست بر اساس ملزوات استانداردي

۱۵

آموزش اپراتوري

۱۶

تحويل دهي جرثقيل

کنترل کيفيت در تمام مراحل اجرا خواهد شد.